Latinske mudrosti

 1. Abyssus abyssum invocat. – Jedna greška vuče drugu za sobom.
 2.  “Accipere quam facere praestat iniuriam.” – Nepravdu osetiti je bolje nego nepravdu stvoriti. – Ciceron, Tusculanae disputationes (Razgovori u Tusculumu).
 3.  “Actio est reactio.” – Delovanje je (jednako) protudelovanje.
 4.  “Alea iacta est!” – Kocka je bačena. – Julije Cezar
 5.  “Ama et fac, quod vis.” – Voli i radi šta želiš. – Augustin
 6.  “Amicus certus in re incerta cernitur.” – Pravog prijatelja prepoznaješ u nesrećnoj situaciji.
 7.  “Amor omnia vincit.” – Ljubav pobeđuje sve.
 8.  “Beata vita perfecta sapientia efficitur.” – Blaženi se život ostvaruje savršenom mudrošću.
 9.  “Beati pauperes spiritu.” – Blaženi siromasi duhom. – Isus, Evanđelje po Mateju.
 10.  “Bella gerant alii, tu felix Austria nube.” – Dok drugi ratuju, ti se, sretna Austrijo, ženi. – Marija Terezija, koja je politikom ženidbe dece postizala mir sa susednim zemljama.
 11.  “Bella matribus detestata.” – Majke mrze ratove. – Horacije.
 12.  “Bene docet, qui bene distinguit.” – Dobro uči, ko dobro razlikuje.
 13.  “Beneficium accipere est libertatem vendere.” – Uslugu primiti, znači prodati svoju slobodu.
 14.  “Beneficia non obtruduntur.” – Dobra dela ne štete.
 15.  “Bis dat, qui cito dat.” – Dvostruko daje, ko brzo daje. – Publije Sirac.
 16.  “Bonus vir semper tiro.” – Dobar čovek uvek je početnik. – Marcijal.
 17.  “Ars gratia artis” – Umetnost radi umetnosti.
 18.  “Carpe diem, quam minimum credula postero!” – Iskoristi dan, ne veruj sledećem – Horacije, Carmen (Ode) 1,11,8.
 19.  “Carum est, quod rarum est.” – Skupo je što je retko.
 20.  “Cave canem!” – Pazi se psa! – natpis na starorimskim ulazima dvorišta.
 21.  “Cessante causa cessat effectus.” – Prestankom uzroka, prestaje i posledica.
 22.  “Clara pacta, boni amici.” – “Čist račun, duga ljubav.”
 23.  “Claude os, aperi oculos!” – Zatvori usta, otvori oči!
 24.  “Cogito ergo sum.” – Mislim, dakle jesam. – René Descartes
 25.  “Consuetudo (quasi) altera natura.” – Običaj je kao čovekova druga narav. – Ciceron.
 26.  “Condicio sine qua non.” – Nezaobilazan uslov.
 27.  “Credo, quia absurdum.” – Verujem, jer je neverovatno. – Tertulijan.
 28.  “Cucullus non facit monachum.” – Kapica ne čini monaha.
 29.  „De gustibus non est disputandum.” – O ukusima se ne raspravlja.
 30.  “De mortuis nil (=nihil) nisi bene.” – O mrtvima samo najbolje.
 31.  “De nihilo nihil.” – Od ničeg nastaje ništa. – Lukrecije.
 32.  “Docendo discimus.” – Podučavajući učimo. – Seneka.
 33.  “Dum spiro, spero.” – Dok dišem, nadam se. – Ciceron.
 34.  “Ego sum, qui sum.” – Ja sam koji jesam.
 35.  “Epistula non erubescit.” – Pismo ne posramljuje. – Ciceron.
 36.  “Errando discimus.” – Grešeći učimo.
 37.  “Errare humanum est.” – Grešiti je ljudski. – Sveti Jeronim.
 38.  “Fabula docet” – Pouka je…
 39.  “Fas est et ab hoste doceri.” – Ispravno je i od neprijatelja učiti. – Ovidije.
 40.  “Favete linguis!” – Zadržite jezik! – u smislu: Pazite šta pričate! – Horacije.
 41.  “Felix, qui potuit rerum cognoscere causas.” – Srećan je onaj koji zna uzroke stvari. – Vergilije, Georgica 2,490.
 42.  “Festina lente.” – Požuri polako.
 43.  “Fortes fortuna adiuvat.” – Sreća pomaže hrabrima. – Terencije
 44.  “Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.” – Kap buši kamen, ne snagom, već čestim kapanjem. – Ovidije
 45.  “Habent sua fata liberi.” – Knjige imaju svoju sudbinu. – Terentianus Maurus
 46.  “Homo homini lupus est.” – Čovek je čoveku vuk.
 47.  “Horae vulnerant, ultima necat!” – Svaki sat ranjava, zadniji ubija!
 48.  “In vino veritas.” – U vinu je istina. – Teokrit
 49.  “Manus manum lavat.” – Ruka ruku mije.
 50. “Medicus curat, natura sanat.” – Doktor leči, priroda ozdravlja.
 51. “Medio tutissimus ibis.” – U sredini je najbolje. – Ovidije
 52. “Memento mori.” – Seti se smrti.
 53. “Mens sana in corpore sano.” – U zdravom telu, zdrav duh.
 54. “Non omnia possumus omnes.” – Ne možemo svi sve.
 55.  “Nosce te ipsum.” – Prepoznaj sebe sama. – natpis u Delfima, na grčkom “Gnothe seauton”.
 56.  “Nulla unda tam profunda quam amoris furibunda.” – Nijedna voda nije tako duboka, kao što je luda ljubav.
 57.  “Nunc est bibendum.” – Vreme je da pijemo. – Horacije, Carmina (Oda) 1,37,1
 58.  “Omnia mea mecum porto.” – Sve svoje nosim sa sobom.
 59.  “Omnia tempus habet.” – Sve ima svoje vreme.
 60.  “Omnia vincit amor.” – Ljubav pobeđuje sve. – Vergilije
 61.  “Omnium enim rerum principia parva sunt.” – Početak svega je malen. – Ciceron, De finibus 5,58
 62.  “Ora et labora.” – Moli i radi.
 63.  “Per aspera ad astra.” – Preko trnja do zvezda.
 64.  “Pro domo (sua)” – Za (svoj) dom.
 65.  “Qualis rex, talis grex.” – Kakav pastir, takvo stado.
 66.  “Si vis amari, ama!” – Ako želiš da te voli onda i ti voli!
 67. “Tempora mutantur nos et mutamur in illis.” – Vrijemena se mijenjaju, a i mi s njima.
 68. “Tempus fugit!” – Vreme leti!
 69.  “Tolle legge!” – Uzmi i čitaj!
 70.  “Ubi bene, ibi patria.” – Gde mi je dobro, tamo mi je domovina.